کتابچه «آیا باید دکترا بخوانم؟»

با خواندن این کتاب از معیارهایی که باید برای خواندن یا نخواندن دکترا آن‌ها را بسنجید با خبر می شوید و می‌توانید فرصت‌های خوب برای خواندن دکترا را هم بسنجید. 
تیتر بخش‌های مختلف کتاب: 
۱. خودآگاهی 
۲. چرا می‌خواهید دکترا بخوانید؟ 
۳. آگاهی از فرصت‌ها 
۴. گرفتن تصمیمی آگاهانه 
۵. فهمیدن شیوه تصمیم گیری خود شما در انتخاب شغل 
۶. فشارها و انتظارات 
۷. آمادگی برای دکترا